plan

Plany ksiąg

STARE PRZYMIERZE

 

PRAWO

Rodzaju / 1 Mojżeszowa

Wyjścia / 2 Mojżeszowa

Kapłańska / 3 Mojżeszowa

Liczb / 4 Mojżeszowa

Powtórzonego Prawa / 5 Mojżeszowa

 

PROROCY

Jozuego

Sędziów

1 i 2 Samuela

1 i 2 Królewska

Izajasz

Jeremiasz

Ezechiel

Ozeasz

Joel

Amos

Abdiasz

Jonasz

Micheasz

Nahum

Habakuk

Sofoniasz

Aggeusz

Zachariasz

Malachiasz

 

PSALMY / PISMA

Psalmy

Hioba

Przysłów

Pieśń nad Pieśniami

Rut

Lamentacje Jeremiasza

Kohelet

Estera

Daniel

Ezdrasz-Nehemiasz

1 i 2 Kronik

 

NOWE PRZYMIERZE

Mateusz

Marek

Łukasz

Jan

Dzieje Apostolskie

Rzymian

1 Koryntian

2 Koryntian

Galacjan

Efezjan

Filipian

Kolosan

1 Tesaloniczan

2 Tesaloniczan

1 Tymoteusza

2 Tymoteusza

Tytusa

Filemona

Hebrajczyków

Jakuba

1 Piotra

2 Piotra

1, 2, 3 Jana

Judy

Apokalipsa / Objawienie